Een ZIENSWIJZE op Windpark Fryslân indienen is niet meer mogelijk.

Een groot aantal partijen gaan gezamenlijk een beroep instellen tegen Windpark Fryslân. Ook een deel van onze zienswijze zal hierin opgenomen zijn.

Het indienen van een beroepschrift is nog mogelijk tot en met vrijdag 25 november 2016. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze over het ontwerp van een of meer van deze besluiten naar voren heeft gebracht.

 

 

—–hier de zienswijze als door ons ingediend—–

 

 

Zienswijze Windpark Fryslan

Betreft : Zienswijze t.a.v. ontwerp Rijks Inpassings Plan , Windpark Fryslân met 89 windturbines in het IJsselmeer en desbetreffende MER, omgevingsvergunning, ontheffing Bouwbesluit, vergunning Natuurbeschermingswet, ontheffing Flora- en Faunawet, Watervergunning, vergunning Wet beheer rijkswaterstaatwerken.
Mijn bezwaren richten zich op de volgende onderdelen en aspecten:
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

In het inpassingsplan 1a worden verschillende mogelijke locaties aangegeven voor een windmolenpark in het IJsselmeer of nabijgelegen gebieden. Daarbij wordt o.a. plaatsing langs of op de afsluitdijk genoemd. De vraag is op basis waarvan deze aandachtspunten zijn opgeteld, en of deze wel geverifieerd zijn, op waarde zijn gewogen en in de praktijk zijn getoetst. “Het behouden van de huidige strakke lijn” is bijvoorbeeld zeer goed mogelijk met een strakke rij windmolens op of naast de afsluitdijk. Daarnaast moeten er afwegingen worden gemaakt. Is het beschermde dorpsgezicht van Kornwerderzand belangrijker dan dat van Makkum? Bovendien, dit dorpsgezicht van Kornwerderzand wordt met de huidige plannen ook volledig vernield. Al de punten moeten worden getoetst, worden onderbouwd en tegen elkaar worden afgewogen. De werkwijze van de huidige rapportages lijkt op het toewerken naar een vooraf vastgestelde locatie en doel.

Vanuit de constatering: ‘De Afsluitdijk, als autonome strakke lijn door het water, biedt tussen de sluiscomplexen van Den Oever en Kornwerderzand, over een lengte van 25 kilometer, een voor Nederland unieke mogelijkheid om de grootsheid van het waterlandschap te beleven’, zijn de vormgevingsprincipes opgesteld. Om vervolgens te stellen dat windturbines tot 1/3 van het traject mogen beslaan, lijkt een ongefundeerde redenering. Is er onderzoek gedaan door een onafhankelijk ter zake kundig bureau om deze verdeelsleutel vast te stellen? Is rapportage hiervan inzichtelijk?
De grootsheid van het noordelijke deel van het IJsselmeer wordt volledig vernietigd zodra een sectie van dit deel van het IJsselmeer wordt ingevuld met windmolens.

 

Natuur en milieu.

De aanleg van een groot aaneengesloten industrieel windturbine park in een Natura 2000 gebied en vlakbij het Vogelnatuurbeschermingsgebied Gaasterland vormt een grove inbreuk op de wet – en regelgeving en een onacceptabele bedreiging voor diverse vogelsoorten , w.o. de toppereend , zwarte stern , fuut en grote zaagbek maar ook vleermuispopulaties. De sterftecijfers van vogels zijn slechts geschat. Waarop zijn deze schattingen gebaseerd, en waarom zijn deze cijfers niet hoger? Er is hier immers sprake van een matrix-formatie van windmolens, en niet van bijv. slechts 1 rij windmolens.
Ook ontbreken diverse, veel voorkomende vogelsoorten, zoals zwanen, div. soorten ganzen en aalscholvers. Door deze vogels niet te benoemen zijn de genoemde sterftecijfers veel lager dan de eventuele toekomstige werkelijke sterftecijfers. Als men een totaal beeld wil geven van de aantallen vogels die ieder jaar verongelukken, zal men deze vogels ook mee moeten nemen, ook al hebben deze vogels mogelijk minder natuurwaarde. Door deze vogels uit te sluiten, lijkt het aantal dode vogels mee te vallen.
Kan de initiatiefnemer zekerheid geven dat populaties van beschermde en onbeschermde diersoorten, zowel onder als boven water, niet aangetast worden?

Het Waddengebied is een stiltegebied. De directe nabijheid (800meter) van Windpark Fryslân bij het wereld erfgoed gebied Waddenzee verandert het karakter ervan op onacceptabele wijze. De initiatiefnemer heeft daarom de verantwoordelijkheid de effecten op het wereld erfgebied Waddenzee door een onafhankelijk en ter zake kundig bureau te laten onderzoeken.
In hoeverre wordt dit stiltegebied beïnvloed door het aangrenzende Windpark Fryslân?
Is er onderzoek gedaan naar de invloed van Windpark Fryslân op het Waddengebied als wereld erfgoed gebied?
In hoeverre beïnvloed Windpark Fryslân de leef- en foerageer omgeving van voorkomende diersoorten in het Waddengebied?

Andere Natura2000 gebieden zijn verboden terrein bevonden voor windturbines, waarom zou het IJsselmeer buiten deze bescherming vallen?

De gekozen locatie van Windpark Fryslân ligt in de directe aanvliegroute van dezelfde vogels die de overheid vanuit natuurwetgeving probeert te beschermen in Gaasterland en hun foerageer gebied. Vanuit de MER wordt hier zijdelings naar gekeken en heeft men een berekening van 1200 dode vogels per jaar opgenomen. In zowel Amerika , Scandinavië en UK zijn meerdere onderzoeken hiernaar gedaan en daar zijn de uitkomsten een veelvoud van dit genoemde aantal in de MER.

Hoe kan het zijn dat er een Windpark gebouwd wordt, in een aanvliegroute van dieren die binnen een Natuurbeschermingsgebied vallen?
Hoe komt men tot deze berekening van 1200 dode vogels?
Uit welke vogel- en vleermuissoorten is dit (veel te laag) geschatte aantal opgebouwd?
Wij zijn benieuwd met welk onafhankelijk onderzoek deze berekening onderbouwd kan worden?

Is er uit opdracht van Windpark Fryslân onderzoek gedaan naar voorkomende vogel- en vleermuispopulaties in dit gebied? Zodoende wetend welke soorten er zijn en welke botsen met de opzet en locatie van Windpark Fryslân?

Burgers en diverse stichtingen maken zich grote zorgen over verstoring van de natuurgebieden in en rondom het IJsselmeer (natura 2000, vogelbeschermingsgebied). Gebieden waar de afgelopen jaren juist heel veel zorg en geld in is gestoken door verschillende partijen.

 

Nautische consequenties en nautische veiligheid.

In tegenstelling tot wat in het MER genoemd wordt, komt Windpark Fryslân juist midden in een zeer druk bevaren gebied van het IJsselmeer. Dat dit gedeelte van het IJsselmeer zeer druk bevaren wordt is aantoonbaar middels het aantal sluispassages naar de Waddenzee. De Stevinsluizen te Den Oever telt ca 20.000 sluispassages per jaar, waar de Lorentzsluizen in Kornwerderzand ca 35.000 passages telt. Dat is 75% meer passages via dit deel van het IJsselmeer!!! Binnen Nederland tellen alleen de Johan Frisosluizen te Stavoren (ca 37.000) en de Oranjesluizen te Amsterdam (ca 52.000) meer passages.

We maken ons zorgen over de nautische veiligheid (zowel recreatief als beroeps) in en nabij het geplande gebied. Dit plan gaat naar verwachting van deskundigen mensenlevens kosten.
De gekozen locatie in het IJsselmeer vermindert de beschikbaarheid van veilige vaarbewegingen op het IJsselmeer. Er is geen, of onvoldoende, rekening gehouden met de veiligheid ten aanzien van bepaalde windrichtingen voor de scheepvaart. De scheepsvaart (zeilers) heeft geen veilige uitwijk mogelijkheden meer door de gekozen locatie van Windpark Fryslân.
Bij harde wind uit Noord / Noordwest / Noordoost, wordt door groot deel van de gebruikers van het IJsselmeer de route onderlangs de dijk benut, voor veilige doorvaart naar Den Oever vanuit de Friese kust en vice versa. Deze “veilige” route word nu door het beoogde Windpark Fryslân onmogelijk gemaakt.
Door het Windpark Fryslân zal een vluchthaven als Breezanddijk zijn eigenlijke functie gaan verliezen. Dit kan potentieel onveilige situaties op het IJsselmeer doen toenemen, met een verhoogde druk op het Reddingswezen tot gevolg hebbende. Hier is niets over opgenomen in het MER.
Zijn er onafhankelijke onderzoeken gedaan naar de hindering van Windpark Fryslân van bevaarbare routes en vaarwegen langs het betreffende Windpark?
Is deze rapportage inzichtelijk?
Kan de initiatiefnemer veilige doorgang, met name bij noordelijke windrichtingen, met zekerheid garanderen?
Tegenwoordig varen de meeste schepen met geavanceerde apparatuur zoals radar apparatuur, navigatie apparatuur en stuurhulp. In de praktijk blijkt wel degelijk sprake te zijn van afwijkingen van kompaskoersen, onder invloed van de magnetische straling van windparken.
Duidelijke verschillen in kompaskoersen zijn te zien bij een windmolen park als bv bij Lemmer – Lelystad en Urk. Afwijkingen van 30 graden worden meermaals ervaren door verschillende scheepsbemanningen.
De vaarroute op de Waddenzee loopt op minder dan 1 km vanaf het Windpark langs de dijk. De onderlinge afstanden tussen afsluitdijk en beschikbare bevaarbare routes, op zowel IJsselmeer als Waddenzee, zijn gering. Hierdoor vallen deze direct onder de invloed van het magnetische veld van Windpark Fryslân.
In de MER is geen sprake van gedegen onderzoek naar de invloed van Windmolens op radar-, navigatie apparatuur en stuurautomaat van scheepsvaart.

Indien onafhankelijk onderzoek wel heeft plaatsgevonden, waarom is deze rapportage dan niet publiekelijk inzichtelijk?
Kan de initiatiefnemer veilige doorgang door vaarwegen/vaarroutes garanderen, in de omgeving van het windpark, zowel op het IJsselmeer als op de Waddenzee?
Wat voor voorzorgsmaatregelen, ivm radar- en navigatie apparatuur en stuurhulp, treft de initiatiefnemer om een veilige doorgang langs windpark en over vaarroutes te garanderen?

 

Verhoogde druk Sluizen en Waddengebied.

De gekozen locatie zal tot onveilige situaties kunnen leiden voor gebruikers van het IJsselmeer. Met name op doorvaart vanuit de havens zuidelijk in het IJsselmeer richting Waddeneilanden en vice versa. Het beschikbare bevaarbare water zal door (de bouw van) dit windpark aanzienlijk afnemen. Hierdoor zal de druk op de beschikbare vaarroute en de sluizen bij Kornwerderzand toenemen. Bij harde wind zal dit een verhoogde werkdruk op de sluismedewerkers en het reddingswezen tot gevolg kunnen hebben.
Door inperking van het IJsselmeer vaargebied zullen meer (onvoldoende ervaren) zeilers het open water van de Waddenzee opzoeken. Dit heeft een verhoogde druk op dit natuurgebied ten gevolge. Dit zal voornamelijk met hardere wind voor gevaarlijke situaties gaan zorgen, met een verhoogde druk op de reddingsdiensten als gevolg.
Is er onderzoek gedaan naar de effecten van deze intensivering van nautisch verkeer op het wereld erfgoed gebied Waddenzee, veroorzaakt door Windpark Fryslân?

Door het toegenomen nautisch verkeer op de Waddenzee voorzien we tevens een verhoogde druk op de havens van de Waddeneilanden. Deze zullen te weinig ligplaatsen en onvoldoende capaciteit hebben om aan de toegenomen vraag te kunnen voldoen. Hierdoor kunnen (bij slecht weer) onveilige situaties ontstaan, omdat boten een andere haven moeten zoeken, of buitengaats moeten blijven. Dit zal wederom de werkdruk op reddingsdiensten verhogen.
Is er onderzoek gedaan naar de (extra) havencapaciteit rond de Waddeneilanden, is hier rapportage van inzichtelijk?

 

Beïnvloeding vliegbewegingen door Windpark Fryslân.

Het windpark ligt in/nabij een oefengebied van de luchtmacht. Regelmatig vliegen gevechtsvliegtuigen en helikopters zeer laag over. Ook SAR helikopters en traumahelikopters vliegen regelmatig boven dit gebied.
De minimale vlieghoogte, het grote veld aan knipperende rode verlichting in de nachtelijke uren, en het aanwezige magnetische veld van Windpark Fryslan, is niet beschreven in de MER.

Is er onafhankelijk kundig onderzoek beschikbaar en inzichtelijk naar waarneembare en of meetbare invloeden van het, door Windpark Fryslân, veroorzaakte magnetische veld op instrumenten van luchtverkeer?
Is er onderzoek gedaan naar veilige vlieghoogte boven Windpark Fryslân, ook met oog op turbulentie?
Kan de initiatiefnemer ongelukken met luchtvaart, en de daardoor ontstane potentieel gevaarlijke situaties voor omwonenden, uitsluiten?

 

Veiligheid.

Tegenwoordig leest men steeds vaker over afgebroken wieken, brand, omgevallen windturbines en andere ongevallen. We kunnen in de MER niets terugvinden over eventueel voorkomende noodsituaties, preventieve maatregelen en bijbehorende veiligheidsmaatregelen (te houden afstand etc).
Hoe wordt de veiligheid van het windpark gewaarborgd?

De kust van Zuidwest Friesland is zwaar bevochten tijdens de 2e wereldoorlog, mede vanwege tactische ligging van Afsluitdijk en vestingwerken Kornwerderzand. Het is aannemelijk dat onontplofte scherpe militaire explosieven, zoals bijvoorbeeld granaten, in het IJsselmeer terecht zijn gekomen.
Is er onderzoek gedaan of de beoogde locatie vrij is van scherpe militaire explosieven?
Zo ja, is er inzichtelijk gemaakt waar deze zich bevinden?
Is er onderzoek gedaan in hoeverre de bouw, en het operationeel zijn, van het windpark Fryslân deze eventuele militaire explosieven kan doen ontsteken?

 

Grove inperking en aantasting van de waterrecreatie mogelijkheden.

Het gebied kenmerkt zich door veel watersport, zoals zeilen, windsurfen en kitesurfen. De afname van de wind (er wordt immers energie uit de wind onttrokken) is bepalend voor deze watersporters. Door dhr. A. van der Steege van Ventolines werd, in een gesprek op de inloopavond dd. 15 maart 2016, aangegeven dat het windverlies in dit park wel 20% zou zijn. Is dit een (laag aangehouden) schatting? We betwijfelen of gedegen onderzoek is gedaan naar windreductie. Er zijn namelijk geen berekeningen onderdeel van de ter inzage gelegde documenten.
Uit onderzoeken blijkt dat windkracht achter een windpark tot 30% gereduceerd kan worden, tov de windsterkte voor het windpark. Bovendien is de wind zeer turbulent.
In het geval van de SWF IJsselmeerkust betekend dit dat van Makkum t/m Hindeloopen niet meer ge(kite)surft kan worden, door gebrek aan wind en de ontstane turbulentie. Ook zeilboten zullen hier vergaande last van ondervinden en dit hele stuk op de (hulp)motor moeten varen.

Met name in de zomerperiode, is de wind van groot economisch belang. Dan zijn er al minder winduren, waait het minder dan s ’winters, zit er minder energie in de (warme) wind, en zijn er de meeste watersporters op het water. Als de windmolens teveel windenergie onttrekken aan deze winden, kunnen deze dusdanig laag worden dat wind-gerelateerde watersport nauwelijks tot niet uitgeoefend kan worden. Watersporters gaan dit gebied dan mijden, zoeken een ander gebied en blijven weg. De watersporters vormen echter een substantieel deel van de toeristen in deze streek. Kijk bijvoorbeeld naar de campings in Makkum en Hindeloopen.

Het aanleggen van eilanden (plan Costa) voor de kust van Makkum zal deze situatie verder verslechteren, daar ook deze de wind belemmeren en bovendien de vaarbare ruimte nog verder beperken. Hierdoor moeten (kite)surfers dan eerst, lopend, zwemmend, zonder wind, achter de eilanden zien te komen. Het uiteindelijk benutbare vaargebied plaatst zich immers tussen eilanden en Windpark Fryslân, binnen de twee meter betonning, tegen de vaargeul aan. Hierdoor komen wind- en kitesurfers dicht bij de reguliere scheepsvaart, van kleine zeilboten tot grote containerschepen. Dit brengt enorme consequenties mee op het gebied van veiligheid. Bijvoorbeeld als men in het water valt en niet tijdig weg kan komen, bij materiaalbreuk of aanvaringen.

Kan de initiatiefnemer aan de hand van berekeningen, van een onafhankelijk ter zake kundig bureau, aantonen en onderbouwen wat de invloed van Windpark Fryslân zal zijn op de windafname en turbulentie, in de verschillende seizoenen, bij verschillende windsterktes, en het effect daarvan op de watersport?

 

Economische schade.

De locatie in het IJsselmeer betekent toeristisch gezien een verkwanseling van een van de mooiste en unieke gebieden van Nederland. De stelling”: “De realisatie van een windpark leidt tot een verandering van het landschap, maar niet tot een aantasting van het open en weidse karakter van het IJsselmeer”, is totaal niet onderzocht of onderbouwd. Evenals: “Voor sommigen zal de beleving van het strand en de boulevard van Makkum anders zijn als het windpark zichtbaar aan de horizon staat”. De conclusie: “.. dat er geen aanleiding is om belangrijke negatieve effecten op het toerisme te verwachten”, is suggestief en fout. De effecten zijn zeer negatief, en (bijna) alle toeristen en liefhebbers van het weidse IJsselmeer landschap zullen een windmolenpark op deze locatie als zeer groot verlies van plezier, rust en vreugde ervaren.

De provisie Friesland heeft als randvoorwaarde gesteld dat de effecten op recreatie en toerisme nader onderzocht moet worden. Dit onderzoek ontbreekt in de rapporten. Er zijn slechts aannames en schattingen aangeleverd. Het is niet voor te stellen dat de effecten niet negatief zouden zijn, zowel economisch als toeristisch. Alleen een goed onderbouwd onderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijk ter zake kundig bureau, onder toeristen, bewoners en liefhebbers kan een goed antwoord geven op de vraag naar deze schade beoordeling. Deze stelling wordt onderstreept door de reeds uitgevoerde enquêtes van Don Quichot en IJsselmeer Windmolenvrij.

De helft van de ondervraagde recreanten (zie enquête IJsselmeer Windmolenvrij) geeft aan niet, of waarschijnlijk niet meer, terug te keren naar dit deel van de IJsselmeerkust. Inwoners, bedrijven en Gemeente Súdwest-Fryslân (denk alleen maar aan de opbrengsten uit toeristenbelasting) zullen hierdoor hard getroffen worden qua inkomsten.
Voor de beeldvorming: Slechts 2 % minder dagrecreanten geeft op jaarbasis, in termen van besteding, een impulsverlies van ca 10 miljoen euro. (Bron: Onderzoek Arcadis – project nummer C01021.201044)

Het IJsselmeergebied kenmerkt zich door veel recreatieve zeilers. Met ca 20% van alle boten (waarvan ca 67% zeilboten) in Nederland is dit een zeer belangrijk vaargebied. Dit komt ook naar voren in het aantal ligplaatsen. Het IJsselmeergebied kent ca 36.000 ligplaatsen, waarvan ca 6.400 (!) in het IJsselmeer kustgebied van Makkum tot aan Hindeloopen. Deze 6.400 ligplaatsen zijn verdeelt over 57 jachthavens. De Jachthavens kennen een bezettingsgraad van gemiddeld bijna 87%. Dit zal zwaar onder druk komen te staan na realisatie van Windpark Fryslân. Algemeen verwacht men hier een afname van ruim 40% aan “vaste” ligplaatsen, los van de extra afname van passanten.

De algemene verwachting is dat de Friese kuststreek grote economische schade gaat oplopen door teruglopend nationaal en internationaal toerisme ( watersporters, strandbezoekers en verblijfsrecreanten), de levensader voor dit gebied. Hierdoor ontstaat een substantieel negatief effect op de lokale werkgelegenheid.

Overzicht van verwachte waardedaling (WOZ) van alle panden (woningen/bedrijfspanden, etc) in het gezichtsveld ontbreekt. Potentiële kopers zullen naar alle waarschijnlijkheid een ander woonlocatie kiezen. Ook waardedaling van vakantiehuizen, chalets etc wordt niet meegenomen.

Kapitaalvernietiging m.b.t. Fries Meren Plan en masterplannen , betekent een ongekende verspilling van gemeenschapsgeld .

Een ( maatschappelijke) kosten- baten analyse ontbreekt volledig.

Een financieel overzicht, tot en met verwijderen van de molens en in oorspronkelijke staat terugbrengen van de omgeving ontbreekt.

Een gedetailleerd overzicht van de geldstromen, incl subsidie en overheidskosten zowel vooraf, tijdens de exploitatie en ontmanteling ontbreekt.

 

Ontbreken van berekeningen van werkelijk vermogen.

Het totale geïnstalleerd vermogen is vastgesteld op 320 MW voor de 89 windmolens (3,6 mW geïnstalleerd vermogen per windmolen), met een geschatte jaarlijkse productie van 1.184 Gwh/jaar. Hierbij is het aantal vollast uren erg hoog ingezet, namelijk 3.500 uur, ofwel 40%, waar dit normaliter tussen de 20 en 30% ligt. Bovendien zal het rendement ook nog verminderd worden doordat het grote aantal windmolens in 10 rijen achter elkaar staan, en daardoor elkaar wind ontnemen. Het is dus zeer aannemelijk dat de beoogde 1.184 Gwh/jaar niet gehaald wordt, en zal mogelijk eerder ca. 750 GWh/jaar bedragen.
Hiermee wordt de rentabiliteit van dit park aanzienlijk minder positief, en wordt bovendien daarmee de publieke opinie misleid. Immers, geen 340.000 huishoudens, maar slechts ca. 215.000 huishoudens worden hiermee van stroom voorzien. Het is uitermate onprofessioneel, dat bij een dergelijk project, waarbij zoveel miljoenen euro’s en zoveel onherstelbare milieu schade kan worden aangericht, de onderbouwing zo miniem is of zelfs geheel ontbreekt, ondanks de ca. 2.700 bladzijden van de gepubliceerde rapporten. Het publiek heeft recht op een grondige onderbouwing inclusief berekeningen van het rendement van dit windmolenpark.

 

Geluidsoverlast Windturbines.

De geluidsnormen worden uitgemiddeld, wat niet de werkelijkheid is. Geluid is hinderlijk, als wieken aanzienlijk draaien en geluid produceren, bijv. tijdens vollast-uren, en kan/mag niet worden verlaagd door deze te verrekenen met periodes van weinig of geen wind.

Uit diverse onderzoeken (in het buitenland) komt naar voren dat leef comfort van bewoners, en het recreëren in de nabijheid van (grote) windparken wel degelijk beïnvloed wordt door geluidsoverlast. Hinder door geluidsoverlast van windturbines komt voor tot een straal van wel 12 km afstand.
De relatieve korte afstand van Windpark Fryslân tot het bewoonde en voor recreatie gebruikte gebied, maakt geluidsoverlast zeer aannemelijk. Een geluidsmeting van Windpark Fryslân ontbreekt echter in de MER. Hoe kan dan in de MER beschreven worden dat er geen effecten te verwachten valt ten aanzien van geluidsoverlast?

Wij verzoeken daarom tot een uitgebreid onafhankelijk onderzoek en onderbouwing van geluidsniveaus in een straal van 12 kilometer.
Kan de initiatiefnemer zekerheid geven dat er geen hinder van geluidoverlast zal zijn in nabij gelegen woon en recreatie gebieden?

 

Slagschaduw.

Vanuit Makkum bezien staat het windpark in de namiddag voor de zon. Dit zal, vooral in de zomermaanden, voor slagschaduw zorgdragen. In het MER kunnen we daar niets over terugvinden.
Wat voor maatregelen worden getroffen om slagschaduw te voorkomen?

 

Invloed op wind en klimaat.

Windparken verbruiken wind. De windkracht achter een windpark is sterk gereduceerd tov de windsterkte voor het windpark. Bovendien is de wind dan zeer turbulent. In welke mate is er sprake van verandering van windhoek en windrichting onder invloed van het Windpark Fryslân? In het MER is geen onderzoek of verwijzing opgenomen.
Wij verzoeken een onafhankelijk onderzoek naar de hoeveelheid en aard van de te verwachten windverstrooiing, turbulentie, windreductie en de invloed hiervan op het plaatselijk klimaat (en de daaruit voortvloeiende verandering van lokale flora en fauna).

 

Invloed op afsluitdijk.

Windstroom tegen/langs de mast, draaiende wieken en de overbrenging veroorzaken trillingen. Deze trillingen worden middels het fundament (89 maal) overgebracht op de IJsselmeerbodem. Wat is de invloed van het windpark op bodem, en daarmee gepaard gaande de sterkte van de afsluitdijk. We kunnen hier geen onderzoek van terugvinden.
Kan de initiatiefnemer zekerheid geven dat het windpark geen negatieve invloed heeft op IJsselmeerbodem en Afsluitdijk?

 

Invloed op waterstroming en afzetting.

89 voeten in het ijsselmeer met elk een diameter van ca 25 meter. Wat voor invloed heeft dat op de stroming in het IJsselmeer en de daarmee gepaarde zandafzetting/verzanding? Hierover staat niets vermeld in het MER. Is hier een rapport van beschikbaar en inzichtbaar?

 

Alternatieve locatie.

Er is geen rekening gehouden met het feit dat de gekozen locatie het diepste gedeelte van het gehele IJsselmeer omvat. Dit brengt veel hogere kosten tijdens de bouw met zich mee, dan wanneer het zou zijn indien er bijvoorbeeld voor een locatie bij Gaasterland of richting Den Over zou zijn gekozen. Dit zou een mindere impact op het massale toerisme op het IJsselmeer hebben dan nu het geval is met Windpark Fryslân.

Waarom worden deze 89 windmolens niet in de Noordzee (IJmuiden Ver) geplaatst. Hier is de impact vele malen kleiner, en . Is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van deze alternatieve locatie, alsmede naar de kostenbesparing door schaalvergroting in bouw, aanleg, onderhoud en energie transport?

 

Een ontwerpbesluit op basis van een onvolledig ontwerp.

Vanuit de MER komt naar voren dat in de communicatie en de gehouden enquêtes er consequent de verkeerde indruk is gewekt over de precieze locatie en de hoogte van de betreffende windmolens die gebouwd zullen gaan worden in Windpark Fryslân.
Hoe kan men onderbouwen dat het betreffende Windpark een te verwachten impact zal gaan hebben, zoals voorgesteld wordt in de MER, als niet de juiste opstelling, formaten en testgegevens van de windturbines beschreven staan?
Kortom een ontwerpbesluit op basis van een onvolledig ontwerp.
Hoe kan het plan voor dit windpark getoetst worden aan milieu, natuur en (leef)omgeving, zonder dat (tip)hoogte, diameter en funderingstype van de windmolens vast staan?
Elk van de genoemde variabelen hebben immers een eigen bepaalde weerslag hierop.

 

Zichtbaarheid Windpark Fryslan.

Windpark Fryslân is een grove aantasting van de kernwaarden rust en weidse vergezichten in en rond het beoogde gebied. In de voorgestelde plannen worden de afmetingen van het windpark erg “positief” uitgedragen. De windturbines worden in diverse animaties kleiner weergegeven dan ze in werkelijkheid, volgens ons, te zien zullen zijn.

Bij helder weer zijn vanaf Makkum de Windturbines van Medemblik en Wieringermeer met het blote oog zichtbaar.
In Makkum zelf zijn er momenteel twee markante herkenningspunten. Deze zijn bij helder weer halverwege de Afsluitdijk te zien, of over water al ver voor Hindeloopen. De Piramide van camping de Holle Poarte, met een hoogte van 19 meter, en de hal van de Vries Scheepsbouw (Feadship), met een hoogte van 28 meter. Hoe kan men stellen dat een windpark van 89 windturbines, elk ca 200 meter hoog, nauwelijks invloed zal hebben op (leef)omgeving, natuur, recreatie en economie?

Een dergelijk groot Windpark veroorzaakt horizonvervuiling , zowel overdag als ’s nachts. 89 grote opvallende industriële windturbines. Gek makende knipperlichten ’s nachts.

Kan de initiatiefnemer garanderen dat het uitzicht op Windpark Fryslân daadwerkelijk aan de gedane voorstellingen voldoet?
Wat zijn de consequenties voor Windpark Fryslân indien dat niet zo blijkt te zijn?

 

Ontbreken draagvlak, acceptatie en ondemocratische besluitvorming.

Hoe kan men een juiste inschatting maken bij ondervraging door middel van een enquête, onderbouwd met gemanipuleerde foto’s met daarop te klein weergegeven windturbines, of een windpark nu wel of niet als hinderlijk kan worden beschouwd?

Een huis-aan-huis peiling heeft uitgewezen , dat er in het geheel geen draagvlak voor dit windturbine park bestaat onder de bevolking van de Friese kust steden en dorpen. Meer dan 80 % van de huishoudens in de kuststrook is tegen het plan. Er is dus absoluut geen draagvlak voor Windpark Fryslân.

Alternatieve locaties, die er wel degelijk zijn, en alternatieve duurzame energie opwekkingsmethoden zijn onvoldoende overwogen. Op dit moment ligt een kant en klaar plan voor een zonnepark (met meer MW) op de plank. Dit plan wordt echter door de (locale) politiek niet gedragen.

De bevolking voelt zich onvoldoende gekend in de besluitvorming omtrent Windpark Fryslân.

Er is sprake geweest van schijninspraak, o.a. bij provinciale inspreekavonden.

In de ogen van velen is er sprake van ondemocratische besluitvorming door uitschakeling beslissingsbevoegdheid gemeente en provincie.

Ontbreken van een concrete redelijke compensatieregeling voor burgers en ondernemers in de omringende regio leidt tot onbehoorlijk bestuur.

Dit plan tast de sociale cohesie in de Friese kuststreek op onthutsende wijze aan; dit blijft in het RIP totaal onderbelicht.

 

Dringende oproep: blaas de plannen voor Windpark Fryslân af omdat de consequenties bij realisatie op vele vlakken desastreus zullen blijken te zijn!