Wat is de visie van IJsselmeer Windmolenvrij, wat willen we en waar staan we voor.

 

Aanleiding:Windmolenpark-IJsselmeer-n-1024x776

Minister Kamp heeft het plan voorgenomen om in het mooie IJsselmeer een groot Windmolenpark te gaan bouwen.

Dit Windpark moet op 6 kilometer voor de kust van Makkum worden gebouwd. Het windpark bestaat uit 89 windturbines, met een hoogte van 180 tot 200 meter (voor visualisatie zie foto boven). Dit windmolenpark strekt zicht grofweg vanaf de Afsluitdijk 12 kilometer uit, richting Hindeloopen, en dan ter hoogte van Kornwerderzand 6 kilometer diep naar Breezanddijk toe.

 

Wat wij daarvan vinden:

Wij stellen het belang van het beschermde weidse natuur- en recreatiegebied en de economische belangen van de kustregio voor dat van windmolenparken.
Wij zijn niet per definitie tegen windmolens en onderschrijven het belang om meer energie uit alternatieve energievormen op te wekken. Om de energiedoelstelling te halen zou men, in het geval van het IJsselmeer, andere duurzame energievormen kunnen gebruiken zoals Blue Energy, waterkracht, zonne-dijken etc. Dat is minder belastend voor het gebied (zowel voor milieu, leefbaarheid en toerisme).

 

Hoe is het zover gekomen:

De basis van Windpark Friesland is gelegd toen Friesland de groene megawatts mocht verdelen, maar geen gemeente ze wou hebben. Daar is het gesteggel en afschuiven begonnen.
Windpark Friesland had niet gehoeven, als de betrokken gemeenten met afdoende plannen, voor duurzame energie, hadden mogen komen en de provincie vervolgens haar poot had stijf gehouden. Waarom moet Friesland (of welke provincie dan ook) zo nodig voor de wind zijn, als er andere of (voor die locatie) betere alternatieven met meer draagvlak mogelijk zijn?

 

Hoe had het beter gekund:

Een oplossing zou kunnen zijn geweest om daar waar draagvlak is windmolens te plaatsen. De overige megawatts hadden uit andere alternatieve energie projecten kunnen komen. Denk aan Zonne-energie (zonne-dijk), getijden centrale, Blue Energy, aardwarmte, waterstof, misschien op termijn zelfs Thorium of wat dan ook. Er zijn wel alternatieven, maar de windmolenlobby moet schijnbaar eerst gebroken worden.

 

Waarom ageren wij tegen dit absurde plan:img_4201_Wadden_3

-Om te beginnen is het IJsselmeer een beschermd natuurgebied (natura2000). In dit gebied komen grote groepen (ook zeldzame) dieren voor en we moeten deze leefomgeving beschermen. Een windmolenpark slacht overvliegende vogels en dit park staat in een belangrijke doorgang / vliegroute.

De fundering van windmolens oefenen een dynamische belasting op de ondergrond uit. Tot een diepte van circa 30 meter onder de waterbodem.
Trillingen bestoken continue en in wisselend tempo de bodem en alle dieren die er in en op leven. De onderwater trillingen en het onderwater geluid hebben hun weerslag op het leefgebied. Wegtrekkende vissen betekend voor andere dieren minder voedsel.

Windmolensijsselmeer

 

-Windmolens verbruiken wind en zorgen voor turbulentie. De invloed van het windmolenpark op het vaargebied voor Makkum is enorm. Zeilboten en surfers gebruiken wind om te kunnen varen. Juist het watergebied tussen het windmolenpark en de kuststrook wordt het meest bevaren door windsurfers en zeilboten. Even om het park heen varen is dus gewoon geen optie.

 

-Een kort onderzoek van onszelf leerde dat een belangrijk deel van de ondervraagde (buitenlandse) watersporters wegblijft wanneer deze plannen doorgaan. Er is ook een groep die wegblijft wanneer het weidse uitzicht beperkt wordt door een windmolenpark. Dit zal een economisch probleem met grote gevolgen met zich meebrengen, daar de recreatie sector en de kleine middenstand van Makkum en omstreken zwaar leunt op dit toerisme. In gesprekken heeft een enkele lokale middenstander al aangegeven minimaal 30% omzetverlies te verwachten. Een andere ondernemer verwacht zelfs te moeten stoppen met de bedrijfsvoering! Deze plannen zullen dan ook mogelijk waardevermindering van veel vastgoed van Makkum tot Hindeloopen veroorzaken.

– Volgens onderzoek is in het gebied rond Makkum en Hindeloopen meer dan 90% van de huishoudens tegen! Langs de hele kuststrook heeft bijna 2/3 zich uitgesproken tegen dit plan. Wij vinden het onaanvaardbaar dat deze plannen toch worden doorgezet, door deze minister, terwijl er geen draagvlak onder de bevolking is.

 

Wat gaan we doen:

Wij zijn niet per definitie tegen Windmolens. Op zich vinden we windmolens prima, maar alleen daar waar voldoende draagvlak onder de directe bevolking is! Wel zijn we voor een combinatie van verschillende alternatieve energievormen.
Ook over deze alternatieven willen we meer informatie geven, zodat bij een volgende energiedoelstelling daar wel rekening mee wordt gehouden. De subsidie die nu wordt gebruikt voor windmolens, kan immers niet voor ontwikkeling van andere alternatieven worden gebruikt.

Wij zetten ons nu, in eerste instantie, in om plaatsing van het Windmolenpark Friesland, in het IJsselmeer, tegen te gaan.
We willen zoveel mogelijk ruchtbaarheid geven aan deze plannen van de regering. Want we merken dat er nog steeds mensen zijn die van niets weten.

In tegenstelling tot wat enkele mensen denken is het niet per definitie onze taak, om een andere locatie aan te wijzen, of een plan in te dienen waar de windmolens wel moeten staan, wanneer wij bezwaar aantekenen tegen Windpark Friesland. Het is de schone taak van de partij die ze nu in het IJsselmeer wil hebben, om dan een andere locatie te vinden.

Wel moeten we zoveel mogelijk volgers, leden, hebben om een serieus te nemen partij te zijn. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we ieders hulp bij nodig. Daarom blijven liken, delen en vrienden uitnodigen!! Wanneer wij een dergelijk belang vormen kunnen we dit nog verder vergroten, door met zoveel mogelijk andere partijen samen te werken (dus niet samen te gaan).

 

Wat hebben we al gedaan:

Uiteraard lopen achter de schermen gesprekken met andere partijen en actiegroepen. We hebben in de aanloop tot onze zienswijze verschillende korte onderzoeken uitgevoerd onder (buitenlandse) toeristen en MKB in de regio Makkum. Tijdens intensieve voorgesprekken, is ons al opgevallen dat er bij enkele partijen -met lokale belangen- een dubbele agenda heerst of een bepaalde terughoudendheid aanwezig is (met betrekking tot in de toekomst te verstrekken / verlengen vergunningen etc). Andere belangrijke partijen sluiten helaas de ogen en accepteren gelaten wat er gaat gebeuren. Natuurlijk zijn er ook voorstanders van de plannen, om uiteenlopende redenen (van “als ze daar staan, staan ze hier niet” tot “goed voor het milieu”). Om iets te kunnen bereiken moeten we dus diep gaan, daar zijn we ons van bewust.

 

Wat is onze conclusie:

Wij kunnen wel blijven toekijken nu alle extra megawatts in het IJsselmeer geschoven worden, maar bij de volgende ronde (energiedoelstelling in 2020) worden er waarschijnlijk toch weer allerlei bestaande windparken opgeschaald. Bijvoorbeeld Hiddum-Houw zal geen uitzondering zijn, zodat Makkum voor en achter helemaal ingebouwd zit tussen de windmolens. Kleinere losse windmolens moeten plaats maken voor grotere en krachtiger modellen. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn van allerlei (versplinterde) actiegroepen?

Het is tijd voor een front, een krachtig signaal, dat zegt: ”Hier stopt het! “ Windpark Fryslân is een project dat er nog niet staat, dat nu in de aanloopfase zit en massaal gestopt dient te worden, zodat het gebied ook in de toekomst voor windmolenparken en opschaling behoed wordt.

We kunnen allerlei discussies op dit moment niet meer aangaan, want die tijd hebben we niet meer. Wij willen nu al onze tijd en energie gebruiken tegen de realisatie van windmolens in het IJsselmeer; in dit geval Windpark Friesland.