Dinsdag 15 maart j.l. vond er in Makkum een openbare  info bijeenkomst plaats in MFC Maggenheim over de ter inzagelegging van het Ontwerpbesluit  Rijksinpassingsplan Windpark Fryslân, dat 89 mega windturbines  in het IJsselmeer behelst, gelegen op 6,4 km afstand van Makkum en 10 km. van Stavoren. Actiegroep Don Quichot en IJsselmeer Windmolenvrij waren bij deze inloopavond  aanwezig om uiting te geven aan hun grote weerzin tegen dit onzalige plan, dat op ondemocratische wijze tot stand is gekomen zonder draagvlak in de Friese kuststrook. Meer dan 80 % van de huishoudens langs de Friese IJsselmeerkust is tegen Windpark Fryslân.

Het plan mag er niet komen omdat het desastreuze gevolgen zal hebben voor het milieu, de vogelstand in het Natura 2000 gebied, de lokale economie en daarmee gepaard gaand  verlies van  werkgelegenheid. Ook zal het tot onaanvaardbare overlast door slagschaduw, geluid en horizonvervuiling voor de kuststrook bewoners leiden.De nautische veiligheid is eveneens zwaar in het geding. De verwachting bij deskundigen is dan ook dat er mensenlevens mee gemoeid zullen zijn. Voor toeristen en waterrecreanten is dit plan een regelrechte ramp. Waardedaling van onroerend goed is evident, evenals kapitaalvernietiging en verspilling van gemeenschapsgeld. Een maatschappelijke kosten- baten analyse ontbreekt  geheel.

De provincie en het rijk spelen een dubieuze rol in het met schijninspraak omgeven proces tot realisatie van dit plan op deze locatie. En dat terwijl er wel degelijk goede alternatieven bestaan voor zowel locaties als duurzame energieopwekkingssystemen. Voeg daarbij het perverse subsidiesysteem voor de initiatiefnemer dat de burger mag bekostigen en het ontbreken van een concrete compensatieregeling  voor de getroffen burgers en bedrijven, dan moge het duidelijk zijn dat dit bizarre plan regelrecht de prullemand in moet. Don Quichot en IJsselmeer Windmolenvrij zullen dan ook alles wat in hun vermogen ligt doen om hier voor te zorgen en stelt voor bezorgde burgers, verenigingen en bedrijven  een standaard zienswijze beschikbaar die via Twitter (@DonQuichot4) en binnenkort via onze facebook pagina en op deze website te downloaden zijn.