Inspirerende informatieavond IJsselmeer Windmolenvrij

Vrijdagavond  23 oktober vond er in Cafe Restaurant “De Zwaan” te Makkum een info avond plaats, over de plannen van rijk en provincie om een industrieel veld met 89 mega windturbines van 180-200 meter tiphoogte in het unieke natuur- en recreatiegebied IJsselmeer, op 6 km voor de kust van Makkum, Workum en Hindeloopen, aan te leggen. Drie sprekers schetsten de actuele situatie en mogelijkheden hiertegen in verzet te komen.

Albert Korper, voorzitter  van de Stichting Vrije Horizon uit Zandvoort schetste de strijd die zijn stichting, samen met een aantal Noordzeekust gemeenten momenteel voert tegen de plannen van het rijk windturbine velden voor de Noordzeekust binnen de 12 mijlszone te bouwen. Auke Wouda van de IJsselmeervereniging sprak over de acties die het samenwerkingsverband het Blauwe Hart voorbereidt. Doeko Visser van de Stichting Don Quichot gaf aan welke vormen van verzet deze actiegroep voor ogen staan.

De teneur van de presentaties was duidelijk dat men zich er bepaald niet bij neerlegt en vol elan de strijd aangaat tegen de bizarre, gemeenschapsgeld verspillende, overheidsplannen die op geen enkel lokaal draagvlak kunnen rekenen. Ook de gemeente Súdwest-Fryslân is tegen het Windpark Fryslân. Groeiende verbijstering en verontwaardiging over de collectieve dwaling van rijk en provincie Fryslân sterkten de aanwezigen alle wettelijk ter beschikking staande middelen en actievormen te zullen inzetten om deze bestuurlijke misser te voorkomen. Alternatieven zijn er namelijk in ruime mate .

Juridische stappen t/m  de bestuursrechtelijke afdeling van de Raad van State zullen hiervan onderdeel  uitmaken, maar ook in het oog springende andere acties zullen niet worden geschuwd. Politiek verantwoordelijken zullen hierbij passende aandacht krijgen, opdat de burger/ kiezer zich realiseert wie bedacht heeft het Friese tafelzilver te moeten verkwanselen.

Het wachten is nu eerst op het ter inzage leggen van het concept Rijks Inpassingsplan, waartegen iedereen – belangenverenigingen maar ook individuele bezorgde burgers en ondernemers-  een zogenaamde zienswijze kan indienen.

Actiegroep IJsselmeer Windmolenvrij,  Stichting Het Blauwe Hart en Stichting Don Quichot zullen de komende tijd de krachten bundelen en onder meer een zienswijze-tekst met argumenten opstellen, die ter hand van alle tegenstanders gesteld zal worden .

 

Met dank aan Don Quichot voor bovenstaande persbericht.

 

Klik hier voor het programma en de details!