Onderzoek: Invloed Windpark Fryslân op Toerisme IJsselmeerkust

Publicatiedatum onderzoek:  18.01.2016

Gepubliceerd door: IJsselmeer Windmolenvrij

 

 

Aanleiding onderzoek:

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft het IJsselmeer aangewezen om Windpark Fryslân te ontwikkelen. Windpark Fryslân zal zichtbaar zijn in het Friese IJsselmeer kustgebied tussen Makkum en Stavoren.

 

Doel van het onderzoek:

-Onderzoek van de effecten dat Windpark Fryslân heeft op het toerisme langs de Friese IJsselmeerkust.

-Onderzoek draagvlak Windpark Fryslân.

 

Selectie van geënquêteerden:

Middels social media zijn geïnteresseerden algemeen opgeroepen om op onze website een openbare enquête in te vullen. In dit open proces is door ons geen selectie doorgevoerd.

 

Vraagstelling en antwoorden:

Antwoorden zijn weergegeven in % van het aantal deelnemers. Overwegend zijn meerkeuze vragen gebruikt. Bij vragen 10 en 18 zijn de gegeven antwoorden meegenomen in de verslaggeving.

 

 

Enquete:

1) Op 6 kilometer voor de kust van Makkum wordt een windpark gebouwd. Dit windmolenpark bestaat uit 89 windturbines, met een hoogte van 180 tot 200 meter (voor visualisatie zie foto boven). Dit windmolenpark strekt zicht uit over een gebied van 12 bij 6 km. Dat is grofweg vanaf de Afsluitdijk tot aan Hindeloopen, en dan 6 kilometer diep. Was u op de hoogte van deze plannen?

Ja                                                          66%

Nee                                                      35%

 

 

2) Woont, werkt of verblijft u (regelmatig) in, of nabij, de volgende plaatsen in de regio Zuidwest Friesland (IJsselmeerkust)?

Makkum                                                                                            47%

Gaast                                                                                                  1%

Workum                                                                                            12%

Hindeloopen                                                                                       5%

Stavoren                                                                                             7%

Anders                                                                                                6%

Nee, maar ik heb wel binding met dit gebied                                    20%

Nee, ik heb verder geen binding met dit gebied                                 2%

 

 

3) Wat is uw binding met deze plaats?

Inwoner                                               27%

Ondernemer                                         9%

Dagtoerist                                             2%

Dagrecreant                                         4%

Toerist                                                15%

Recreant                                             37%

Anders                                                 6%

 

 

 

4) Hoe verblijft u in deze plaats?

Woonhuis                                                                           29%

Hotel                                                                                     2%

Pension                                                                                1%

Camping                                                                              8%

Jachthaven                                                                        29%

Jachthaven (vaste ligplaats)                                                8%

Recreatiewoning (camping / recreatiepark)                        6%

Chalet (camping)                                                                2%

Stacaravan (camping)                                                        5%

Anders                                                                              10%

 

 

5) Wat zoekt u in dit gebied? (Meerdere antwoorden mogelijk.)

Natuur                                                                                               61%

Uitzicht                                                                                            68%

Rust                                                                                                61%

Wandelen of fietsen                                                                       23%

Strand activiteiten (zonnen, zwemmen etc)                                  39%

Zeilen                                                                                          51%

Windsurfen (kitesurfen)                                                               30%

Motorboot                                                                                     7%

Beroepsmatig                                                                             13%

Anders                                                                                                 6%

 

 

 

 

 

 

6) Zou u zich in deze activiteiten belemmerd voelen door het voorgenomen windmolenpark?

Ja helemaal                                           73%

Ja                                                           16%

Deels                                                      2%

Misschien                                                1%

Niet                                                         1%

Geheel niet                                             7%

 

 

7) Wat zijn volgens u nadelen van het voorgenomen windpark? (Meerdere antwoorden mogelijk.)

Horizon vervuiling (nachtverlichting)                                                                        84%

Geluidsoverlast, ook m.b.t. het aangrenzende stiltegebied                                      64%

Klimaatverstoring, zoals bijvoorbeeld mistvorming of meer neerslag                       29%

Verstoring natuurgebied                                                                                           68%

Ongelukken met vogels en vleermuizen                                                                   43%

Verstoring leef- en woongebied                                                                                62%

Verbruik van de wind                                                                                                36%

Turbulentie van de wind                                                                                            48%

Geen nadelen                                                                                                            5%

 

 

8) Zou u nog steeds hier komen zodra het windpark gerealiseerd is?

Nee                                                          19%

Waarschijnlijk niet                                    31%

Ja                                                           16%

Waarschijnlijk wel                                   13%

Misschien                                               17%

Geen mening                                           4%

 

 

9) Verwacht u dat er toeristen wegblijven, zodra het voorgenomen windpark gerealiseerd is?

Ja, 80% blijft weg                                            26%

Ja, 70% blijft weg                                            13%

Ja, 60% blijft weg                                            16%

Ja, 50% blijft weg                                            16%

Ja, 40% blijft weg                                              9%

Ja, 30% blijft weg                                              6%

Ja, 20% blijft weg                                              3%

Ja, 10% blijft weg                                              4%

Nee, er verandert niets                                     5%

Geen mening                                                     3%

 

10) Bent u op de hoogte van andere vormen van duurzame energie? (Open vraag, meerdere antwoorden mogelijk, gegeven antwoorden gebruikt bij opstellen rapportage)

Nee                                        9%                                       Biogas/bio energie                                          12%

Zonnenergie                         78%                                      Waterstof                                                           2%

Waterkracht /turbine           32%                                       Kernenergie                                                       5%

Blue Energy                        27%                                       Zonne energie afsluitdijk                                    4%

Getijdecentrale                   32%                                       Windturbines afsluitdijk                                     0,5%

Aardwarmte / Geo              10%                                       Windpark Noordzee                                         0,5%

Thorium                                2%                                       Overig genoemde samengevoegd                     3%

 

11) Zou een van de door u genoemde vormen van duurzame energie een goed alternatief zijn voor de windturbines in het IJsselmeer?

Ja                                           70%

Nee                                         5%

Misschien                             18%

Geen mening                        7%

 

 

12)  Is er, naar uw mening, voldoende naar andere duurzame energie vormen als alternatief gekeken?

Onvoldoende                                    76%

Voldoende                                        11%

Geen mening                                   13%

 

 

13) Bent u voldoende geïnformeerd over de komst van dit windmolenpark?

Nee                                                      71%

Ja                                                        25%

Geen mening                                        4%

 

 

14) Heeft u voldoende inspraak gehad in de komst van dit windmolenpark?

Nee                                                     84%

Ja                                                          7%

Geen mening                                        9%

 

 

15) Bent u voor of tegen dit voorgenomen windpark in het IJsselmeer?

Tegen                                                  91,5%

Voor                                                        8%

Geen mening                                        0,5%

 

 

16) Wat is uw leeftijd?

<21                          3%                                       51-60                    27%

21-30                    14%                                       61-70                      7%

31-40                    13%                                       >71                          2%

41-50                    31%                                       Niet opgegeven      1%

 

 

17) Als ondernemer zijnde, verwacht u dan een daling in de omzet zodra het windmolenpark gerealiseerd is? (Alleen invullen indien u ondernemer in dit gebied bent)

Ja, tot 5%                                                                             3%

Ja, tot 10%                                                                          9%

Ja, tot 20%                                                                          6%

Ja, tot 30%                                                                        11%

Ja, tot 40%                                                                        32%

Ja, tot 50%                                                                        14%

Ja, tot 60%                                                                          3%

Ja, tot 70%                                                                        14%

Ja, meer dan 70%                                                             0%

Nee, ik verwacht geen daling in de omzet.                        8%

 

 

18) Als ondernemer zijnde, in welke branche bent u actief? (Alleen invullen indien u ondernemer in dit gebied bent) (Open vraag, gegeven antwoorden gebruikt bij opstellen rapportage.) Aangegeven in werkelijke aantallen.

Camping                                                            1

B&B                                                                   1

Jachthaven                                                       2

Jachtverhuur                                                    1

Chartervaart                                                     6

Rondvaart                                                        1

Winterstalling                                                   1

Jachtbetimmering                                            1

Verhuur vakantiehuizen / Chalets                    4

Kleding (VT)                                                     1

Toerisme                                                          1

Watersport                                                       4

KitesurfSchool                                                 1

 

 

 

Samenvatting:

-58% van de ondervraagden komt als toerist/recreant in deze omgeving

-37% van de ondervraagden ligt in een jachthaven, 21% staat op een camping (recreatiewoning, caravan, chalet, stacaravan)

-61% van de ondervraagden komt voor de natuur, 68% voor het uitzicht, 61% komt voor de rust in deze omgeving. 51% komt om te zeilen, 30% om te wind- of kitesurfen.

-73% van de ondervraagden zou zich door Windpark Fryslân helemaal belemmerd voelen in hun huidige vorm van ontspanning/sport .

-84% van de ondervraagden ziet horizonvervuiling als groot nadeel van het Windpark Fryslan. 68% maakt zich zorgen om het natuurgebied, 48% vreest turbulentie van de wind en 36% is bang voor verbruik van de wind door Windpark Fryslân.

-19% van de ondervraagden geeft aan niet meer terug te komen. 31% van de ondervraagden zegt waarschijnlijk weg te blijven.

-26% van de ondervraagden denkt dat 80% van de toeristen wegblijft zodra Windpark Fryslân gerealiseerd is.

-78% kent zonne-energie als duurzame energievorm, 27% noemt Blue Energy, 4% ziet graag zonnepanelen op de Afsluitdijk als alternatief. (Was niet als keuzemogelijkheid in de enquête genoemd.)

-70% van de ondervraagden meent dat een door hun aangegeven duurzame energievorm een goed alternatief voor Windpark Fryslân zou kunnen zijn.

-76% van de ondervraagden denkt dat er door de overheid te weinig naar andere duurzame energievormen is gekeken.

-84% van de ondervraagden is van mening onvoldoende inspraak te hebben gehad in de komst van Windpark Fryslân.

-91,5% van de ondervraagden is TEGEN de komst van Windpark Fryslan in het IJsselmeer.

-32% van de ondervraagde ondernemers denkt dat de omzet tot 40% zal afnemen door de komst van Windpark Fryslân.

 

 

 

Conclusie:

Er is ronduit geen draagvlak voor Windpark Fryslân. Inwoners en recreanten zien zich erg beperkt worden door het voorgenomen Windpark Fryslân. Over het algemeen heerst er angst voor wegblijvende toeristen en de daarop volgende enorme schade binnen de toeristische sector. Dit is waar het kustgebied overwegend van leeft. Ondernemers en leefgemeenschap zien de toekomst somber tegemoet. Daar is ook reden toe: De helft van de ondervraagden geeft aan niet, of waarschijnlijk niet meer, terug te keren naar dit deel van de IJsselmeerkust. Inwoners, bedrijven en Gemeente Súdwest-Fryslân (denk alleen maar aan de opbrengsten uit toeristenbelasting) zullen hierdoor hard getroffen worden qua inkomsten. Voor de beeldvorming:  Slechts 2 % minder dagrecreanten geeft op jaarbasis, in termen van besteding, een impulsverlies van ca 10 miljoen euro. (Bron:  Onderzoek Arcadis – project nummer C01021.201044)

De bevolking voelt zich onvoldoende gekend in de besluitvorming omtrent Windpark Fryslân. Men had graag andere alternatieve energievormen toegepast zien worden. In het algemeen denkt men dat er onvoldoende naar betere alternatieven is gekeken.

De geënquêteerden maken zich grote zorgen over verstoring van natuurgebied in en rondom het IJsselmeer.  Een gebied waar de afgelopen jaren juist heel veel zorg en geld in is gestoken door verschillende partijen. Verreweg de grootste zorgen maakt men zich over de horizonvervuiling.

Misschien kan minister Kamp zich nog bedenken als hij deze cijfers ziet. Geen enkel draagvlak en een dreigende economische malaise voor deze toeristische regio!

Kijk eens naar alternatieven die duidelijk breder gedragen worden, zoals bijvoorbeeld solarparken. Deze vragen minder ruimte dan windparken. Met de huidige ontwikkelingen op dit gebied zijn grote stappen mogelijk.

 

 

Klik hier voor pdf download